Prawa pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta

W sieci Centrum Dializ Fresenius dbamy nie tylko o najwyższą jakość leczenia. Nasi specjaliści dążą do jak najlepszej współpracy i komunikacji z pacjentem. Stąd też w naszych ośrodkach przestrzegane są wszystkie prawa pacjenta, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawę można pobrać tutaj, natomiast skrót praw z niej wynikających w formie plakatu biura Rzecznika Praw Pacjenta można pobrać tutaj.

W oparciu o powyższą Ustawę w naszej sieci obowiązują poniższe „Prawa i obowiązki pacjenta".

Korzystając z usług placówek medycznych Centrum Dializ Fresenius pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do limitowanych świadczeń (w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych).
 3. Świadczeń medycznych wykonywanych przez wykwalifikowany personel o kwalifikacjach zapewniających wysoki standard usług.
 4. Znajomości z nazwiska i imienia osób odpowiedzialnych za opiekę nad Panią/Panem (personel ma obowiązek noszenia identyfikatorów zawierających imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję).
 5. Uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, możliwym rokowaniu, postępach w leczeniu oraz istniejących opcjach terapeutycznych, w tym transplantacji.
 6. Uzyskania od lekarza informacji o planowanych badaniach, zabiegach, ich dającym się przewidzieć przebiegu i ryzyku oraz o przewidywanych korzyściach.
 7. Uzyskania od pielęgniarki informacji o planowanych i wykonywanych czynnościach pielęgnacyjnych.
 8. Wskazania osoby, której może być udzielona informacja o Pani/Pana stanie zdrowia i leczeniu i wyrażenia zgody na udzielenie jej informacji.
 9. Zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych przez personel medyczny w związku z procedurami diagnostycznymi i leczniczymi.
 10. Wyrażenia zgody na wykonanie świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody. W przypadku zabiegu operacyjnego albo procedur stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę wyraża się w formie pisemnej.
 11. Życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej, łagodzenia bólu i innych cierpień.
 12. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub przez inną wskazaną osobę (dodatkowa opieka może być ograniczona ze względów sanitarno-epidemiologicznych, porządkowych lub ze względu na warunki pobytu innych chorych w placówce). Dodatkowa opieka nie może obciążać budżetu placówki.
 13. Kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz. Koszty związane z zapewnieniem dostępu do tych świadczeń nie mogą obciążać budżetu placówki.
 14. Obecności osoby bliskiej w czasie udzielania świadczeń. Personel medyczny może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.
 15. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 16. Udostępniania dokumentacji medycznej przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej.
 17. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 18. Opieki duszpasterskiej.
 19. Pacjenci hospitalizowani  mają prawo do korzystania z depozytu.
 20. Składania skarg i zażaleń poprzez wystąpienie do osób nadzorujących opiekę (pielęgniarka oddziałowa, dyrektor placówki) i/lub Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Fresenius Nephrocare, czy Rzecznika Praw Pacjenta.

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w naszych placówkach wymaga zastosowania się do ustalonych reguł organizacyjnych i obowiązujących przepisów prawnych.

Udostępniając katalog praw przysługujących pacjentom jesteśmy równocześnie zobligowani do przedstawienia obowiązków, których powinien przestrzegać każdy pacjent aby realizacja świadczeń była możliwa .

 

Korzystając z usług placówek medycznych Centrum Dializ Fresenius pacjent jest zobowiązany do:

 1. Przedstawienia wystawionego przez uprawnionego lekarza właściwego skierowania, a także wyników wykonanych uprzednio badań pomocniczych.
 2. Przedstawienia świadczeniodawcy dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz umożliwiającego weryfikację uprawnień do korzystania ze świadczeń finansowanych przez Płatnika. W przypadku braku możliwości weryfikacji pacjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przysługującym mu prawie do refundacji świadczeń.
 3. Współpracy z zespołem terapeutycznym w wykonywaniu czynności przyczyniających się do przywrócenia lub utrzymania zdrowia - w szczególności do akceptacji proponowanych parametrów leczenia, w tym częstotliwości i czasu trwania udzielanych świadczeń oraz innych elementów ważnych dla dostarczenia choremu właściwej opieki medycznej.
 4. Przestrzegania Regulaminu Porządkowego placówki, w której odbywa się leczenie.
 5. Stosowania się do zakazu przynoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz zakazu palenia tytoniu na terenie placówki.
 6. Korzystania ze sprzętu i wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Poszanowania praw, godności i dóbr osobistych innych pacjentów oraz pracowników placówki.
 8. Przestrzegania zasad higieny osobistej.
 9. W przypadku rezygnacji ze świadczenia, pacjent jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Centrum Dializ Fresenius o tym fakcie z wyprzedzeniem umożliwiającym przystosowanie się placówki do zaistniałej sytuacji, w sposób eliminujący poniesienie zbędnych kosztów (np. wysłanie transportu do pacjenta, przygotowanie dla pacjenta stanowiska do dializ).
 10. W przypadku niestosowania się do uregulowań zawartych w niniejszym dokumencie, placówce medycznej Fresenius Nephrocare przysługuje prawo do:
  a) Dochodzenia od pacjenta zwrotu zbędnie wydanych środków finansowych.
  b)  Przesłania informacji do Rzecznika Praw Pacjenta, osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i leczenia oraz Płatnika o niestosowaniu się pacjenta do zaleceń zespołu terapeutycznego placówki.

Jesteśmy przekonani, że respektowanie praw i obowiązków pacjenta przez obie strony wpłynie pozytywnie na relacje pacjent-personel medyczny i przyczyni się do sprawnego przebiegu procesu udzielania świadczeń.

Jeśli uważacie Państwo, że wasze prawa jako pacjenta Fresenius Nephrocare Polska są w jakikolwiek sposób naruszane, prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta, panią Martą Andrzejewską, e-mail: prawapacjenta.pl@fmc-ag.com