Informacja prawna

Wydawca

Opublikowane przez:
Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o., ul. Krzywa 13 60-118 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział KRS;
KRS: 0000054766
NIP: 783-15-59-498
kapitał zakładowy:  135.852.000 PLN

email: contact(at)nephrocare.com

Prawa autorskie

Copyright© Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. 2000-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tekst, obrazy, grafika, pliki dźwiękowe, animacje, pliki wideo i ich aranżacja na stronie internetowej Fresenius Medical Care podlegają prawu autorskiemu i innym prawom ochrony własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być kopiowane w celach użytkowania komercyjnego, nie mogą być modyfikowane lub udostępniane na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Fresenius Medical Care mogą także zawierać obrazy lub inne pliki, które chronione są prawami autorskimi podmiotów, które je dostarczyły.
Możesz przeglądać tę stronę internetową i reprodukować jej elementy poprzez drukowanie, kopiowanie na twardy dysk i poprzez dystrybucję do innych osób, ale we wszystkich tych przypadkach tylko dla użytku niekomercyjnego, informacyjnego i osobistego.

Znaki towarowe

Jeśli nie zostało wskazane inaczej, wszystkie znaki towarowe wyświetlane na stronach internetowych Fresenius Medical Care zostały zarejestrowane w poszczególnych krajach i podlegają prawom do znaków towarowych Fresenius Medical Care i są posiadane lub wykorzystywane na podstawie licencji przez Fresenius Medical Care i jej oddziały.

Brak gwarancji i delegacji / Zawartość

Informacje dostarczone przez Fresenius Medical Care są bez jakikolwiek gwarancji, wyrażonej lub domniemanej, włączając w to (ale nie ograniczając się do) jakiekolwiek domniemane gwarancje handlowe, dopasowanie do jakiegokolwiek celu czy nienaruszalność. Przedstawione informacje przygotowane są w dobrej wierze, mogą jednak zawierać błędy i nieścisłości. Informacje zawarte na tej stronie są wyłącznie informacjami ogólnymi i nie stanowią porad biznesowych, medycznych ani innych specjalistycznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za krzywdy i straty, które mogą powstać w wyniku stosowania informacji zawartych na tej stronie

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza strona internetowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, oparte na przekonaniach zarządu Fresenius Medical Care. Użyte na stronie internetowej stwierdzenia, takie jak: „przewidywać”, „wierzyć”, „szacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować” i „zakładać” mają na celu identyfikację stwierdzeń dotyczących przyszłości. Mogą więc zawierać ryzyko i niepewność, włączając w to postęp technologiczny w medycynie, popyt na produkty i akceptację rynków, efekt warunków ekonomicznych, wpływ produktów konkurencyjnych oraz cen, kursy wymiany walut i inne ryzyka. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości obrazują wizję Fresenius Medical Care na dany dzień, jako odniesienie do przyszłych wydarzeń i są przedmiotem ryzyka i niepewności. Wszystkie te stwierdzenia są oparte na szacunkach i przypuszczeniach zarządu firmy i uznane są za rozsądne, jednak są niepewne i trudne do przewidzenia. Aktualne wyniki lub doświadczenia mogą się znacznie różnić od stwierdzeń dotyczących przyszłości. Fresenius Medical Care zrzeka się jakichkolwiek zamiarów lub planów, aby uaktualniać te stwierdzenia.

Brak licencji

Fresenius Medical Care dąży do osiągnięcia innowacyjnej i informacyjnej strony internetowej. Prosimy jednak o zrozumienie, że Fresenius Medical Care musi chronić swoje dobra intelektualne, włączając w to patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. W związku z tym Fresenius Medical Care, ani żaden z jej oddziałów, nie udziela licencji na własność intelektualną zwartą na niniejszej stronie internetowej.

Hipełącza

Hiperłącza zawarte na naszej stronie internetowe nie mają na celu rekomendacji. Nie sprawdzamy, czy informacje są poprawne i prawdziwe. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku używania tych informacji.