Opieka w PChN

Physician and patient
Zapobieganie progresji PChN

Postępowanie w przypadku progresji PChN ukierunkowane jest na wiele czynników, które tej progresji towarzyszą. NephroCare zaleca stosowanie jednolitej strategii, opartej na najlepszej praktyce medycznej przedstawionej w wytycznych KDIGO, dotyczącej oceny i postępowania w PChN. W związku z powyższym NephroCare zaleca na przykład przestrzeganie ogólnych zasad dotyczących stylu życia, które mają na celu poprawę funkcjonowania układu krążenia i układu renina-angiotensyna-aldosteron, kontrolowanie ciśnienia krwi oraz ograniczenie konieczności interwencji medycznych. Zalecenia te przedstawiono poniżej.

Skierowanie do placówki specjalistycznej

Nefrolodzy zalecają skierowanie pacjentów z PChN do specjalistycznej placówki nefrologicznej w niżej wymienionych przypadkach:

  • OUN lub gwałtowne, utrzymujące się zmniejszenie GFR;
  • GFR < 30 ml/min/1,73 m2 (kategoria GFR G4-G5);
  • spójne wyniki świadczące o znamiennej albuminurii (ACR ≥ 300 mg/g [≥ 30 mg/mmol] lub AER ≥ 300 mg/dobę, w przybliżeniu równoważne PCR ≥ 500 mg/g [≥ 50 mg/mmol] lub PER ≥ 500 mg/dobę);
  • progresja PChN;
  • wałeczki z krwinek czerwonych w moczu, ponad 20 erytrocytów w polu widzenia przy dużym powiększeniu, utrzymujące się stale i nieznajdujące wyjaśnienia;
  • PChN i nadciśnienie niepoddające się leczeniu za pomocą co najmniej 4 leków przeciwnadciśnieniowych;
  • utrzymujące się nieprawidłowe stężenie potasu w surowicy;
  • nawracająca lub rozległa kamica nerkowa;
  • dziedziczna choroba nerek.1