Ocena i definicja progresji PChN

Ocena przewlekłości

U osób ze współczynnikiem GFR < 60 ml/min/1,73 m2 (kategorie współczynnika GFR: G3a-G5) lub markerami uszkodzenia nerek, należy zapoznać się z historią choroby i wcześniejszymi wynikami badań w celu ustalenia czasu trwania choroby nerek.1

  • W przypadku czasu trwania > 3 miesięcy, diagnoza PChN jest potwierdzona. Należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi PChN.1
  • Jeśli czas trwania nie przekracza 3 miesięcy albo jest nieznany, diagnoza PChN nie jest potwierdzona. Pacjent może mieć PChN lub ostrą chorobę nerek (włącznie z ostrym uszkodzeniem nerek – OUN) albo obie jednocześnie. Dlatego odpowiednie badania należy powtórzyć.1

Ocena przyczyny

W celu ustalenia przyczyn choroby nerek należy ocenić kontekst kliniczny, włącznie z wywiadem pacjenta i rodzinnym, czynniki społeczne i środowiskowe, używane leki, badanie przedmiotowe, badania laboratoryjne, obrazowe i badanie histopatologiczne.1

Ocena współczynnika GFR

Nefrolodzy zalecają zastosowanie do wstępnej oceny badania stężenia kreatyniny w surowicy krwi oraz równania szacującego GFR.1

W szczególnych okolicznościach sugeruje się również zastosowanie dodatkowych badań potwierdzających (np. badanie stężenia cystatyny C albo pomiar klirensu), gdy kalkulacja eGFR oparta na stężeniu  kreatyniny w surowicy jest mało dokładna.1

Ocena albuminurii

W celu wstępnej oceny białkomoczu nefrolodzy sugerują, o ile to możliwe, pobranie próbki moczu wcześnie rano i przeprowadzenie następujących badań: stosunku stężenia albuminy do stężenia kreatyniny w moczu (ACR), stosunku stężenia białka do stężenia kreatyniny w moczu (PCR), analizy moczu suchymi testami z odczytem automatycznym lub ręcznym w celu ustalenia zawartości całkowitego białka.1

Zaleca się, aby laboratorium nie podawało wyłącznie wartości stężeń albuminy lub białek w pobranych przygodnie próbkach moczu, ale również wartości ACR i PCR.1

Laboratoria nie powinny stosować już terminu „mikroalbuminuria”.1

Definicja progresji

U pacjentów z PChN co najmniej raz w roku należy oceniać współczynnik GFR i albuminurię. W przypadkach wyższego ryzyka progresji i/lub gdy badania mogą mieć wpływ na decyzje dotyczące leczenia, GFR i albuminurię należy oceniać częściej. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące zalecanej, minimalnej liczby wizyt.1