Detail

Wsparcie dla potrzebujących leczenia uchodźców z Ukrainy

WAŻNA INFORMACJA dla pacjentów wymagających hemodializ  

(scroll down for English, прокрутіть вниз для української мови)

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Pracownicy Fresenius Medical Care Polska i Fresenius Nephrocare Polska są myślami z uchodźcami z Ukrainy w tych trudnych dla nich momentach i będą wspierać potrzebujących. Ośrodki Centrum Dializ Fresenius na terenie Polski przyjmą pacjentów wymagających dializ na niezbędne, ratujące życie leczenie nerkozastępcze.

W pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu z ośrodkami w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej:

Centrum Dializ Fresenius w Zamościu (stacja hemodializ)
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość
Tel: +48 84 627 17 62
E-mail: malgorzata.kaczurba-figarska@fmc-ag.com

 

Centrum Dializ Fresenius w Chełmie (stacja hemodializ)
ul. Szpitalna 53B
22-100 Chełm
Tel: +48 609 708 426
E-mail: piotr.mierzicki@fmc-ag.com

 

Centrum Dializ Fresenius w Krośnie (stacja hemodializ i oddział nefrologiczny)
ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno
Tel. +48 13 4301 995
E-mail: monika.marszalek-podkul@fmc-ag.com

 

W sprawie innych lokalizacji prosimy o kontakt pod nr tel. +48 84 627 17 62  lub +48 781 444 005.

 

Zgodnie z informacją Narodowego Funduszu Zdrowia, warunek dla obywateli Ukrainy, to posiadanie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

---------------

IMPORTANT NOTICE for patients requiring hemodialysis

In connection with the armed conflict in Ukraine, Ukrainian citizens come to Poland, looking for, among others, shelter and assistance. Thoughts of employees of Fresenius Medical Care Polska and Fresenius Nephrocare Polska are with refugees from Ukraine in these difficult moments and they will support those in need. Network of Fresenius Medical Care dialysis clinics in Poland will admit patients requiring dialysis for the necessary, life-saving renal replacement therapy.

First, please contact clinics located near the Polish-Ukrainian border:

Centrum Dializ Fresenius in Zamość (hemodialysis)
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość
Tel: +48 84 627 17 62
E-mail: malgorzata.kaczurba-figarska@fmc-ag.com

 

Centrum Dializ Fresenius in Chełm (hemodialysis)
ul. Szpitalna 53B
22-100 Chełm
Tel: +48 609 708 426
E-mail: piotr.mierzicki@fmc-ag.com

 

Centrum Dializ Fresenius in Krosno (hemodialysis and nephrology ward)
ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno
Tel: +48 13 4301 995
E-mail: monika.marszalek-podkul@fmc-ag.com

 

For other locations, please contact us at +48 84 627 17 62 or +48 781 444 005

 

According to the information from the National Health Fund, the condition for Ukrainian citizens is to have a certificate issued by the Border Guard of the Republic of Poland or an imprint of the Polish Border Guard stamp in the travel document, confirming the legal stay in the territory of the Republic of Poland, after crossing the border from February 24, 2022, in connection with an armed conflict on the territory of Ukraine.

---------------

Важлива інформація для пацієнтів, які потребують гемодіалізу

У зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, громадяни цієї країни приїжджають до Польщі, шукаючи притулок і допомогу. Співробітники Fresenius Medical Care Polska (Фресеніус Медікал Каре Польска) готові допомогти біженцям з України в ці важкі хвилини та підтримують тих хто цього потребує. Діалізні Центри  Fresenius (Фресеніус) у Польщі прийматимуть пацієнтів, які потребують діалізу для необхідної рятівної ниркової терапії. 

 Перш за все, запрошуємо до центрів, які розташовані на польско-українському кордоні. 

Centrum Dializ Fresenius w Zamościu (станція гемодіаліз) 
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość
Tel: +48 84 627 17 62
E-mail: malgorzata.kaczurba-figarska@fmc-ag.com

 

Centrum Dializ Fresenius w Chełmie (станція гемодіаліз) 
ul. Szpitalna 53B
22-100 Chełm
Tel: +48 609 708 426
E-mail: piotr.mierzicki@fmc-ag.com

 

Centrum Dializ Fresenius w Krośnie (станція гемодіаліз та нефрологічне відділення) 
ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno
Tel: +48 13 4301 995
E-mail: monika.marszalek-podkul@fmc-ag.com

 

 Для довідки інших  місць Центрів Діаліз зв’яжіться з нами под номерами телефонів: +48 84 627 17 62 або +48 781 444 005 

 

Згідно з інформацією Національного Фонду Охорони Здоров’я, умовою для громадян України є наявність у документі довідки виданої прикордонною службою Республіки Польща, або штампа прикордонної служби Республіки Польща, що підтверджує законність перебування на території Республіки Польща після перетину кордону від 24 лютого 2022 р. у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.